El Equipo de Gobierno de Manacor, sus 9 regidores de 21
El Gobierno local 9 regidores de 21, no han convencido a ningún edil de la Oposición (12) para iniciar los trámites y hermanar Manacor con Girona, se necesitaba mayoría absoluta 11
VOX ha votado en contra porque Manacor nada tiene que ver con los castellers y la sardana. El PP se ha abstenido sin hacer grandes consideraciones.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/04/2024 - 20:41:55
El alcalde Miquel Oliver ha defendido que Manacor y Girona están unidos por el Teatro y las artes escénicas y lo han demostrado con una defensa de motivos amplía

El Equipo de Gobierno de Manacor, sus 9 regidores de 21, no han convencido a ningún concejal de la Oposición (12) para iniciar los trámites para hermanar Manacor con Girona.

La propuesta necesitaba mayoría absoluta del Pleno 11 de 21 y la votación ha sido 9 a favor (MÉS-Esquerra, AIPC-SyS), 10 abstenciones PP, PSOE, y 2 votos en contra de VOX. Al no obtener los votos suficientes se ha rechazado la propuesta.

Pleno 11 de 21 y la votación ha sido 9 a favor (MÉS-Esquerra, AIPC-SyS), 10 abstenciones PP, PSOE, y 2 votos en contra de VOX. Al no obtener los votos suficientes se ha rechazado

El alcalde Miquel Oliver ha defendido que Manacor y Girona están unidos por el Teatro y las artes escénicas y lo han demostrado con una defensa de motivos amplía y abundante en razones. El PSOE se ha abstenido porque cree que el debate debe tener mayor profundidad y que participen más todos. Tan solo se ha llevado a la Comisión Informativa.

VOX ha votado en contra porque Manacor nada tiene que ver con los castellers y la sardana. El PP se ha abstenido sin hacer grandes consideraciones.

El Ple aprova l’aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge, fruit d’un procés de participació

El Ple municipal ha aprovat en la sessió d’aquest dilluns vespre amb els vots a favor de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, i PSIB-PSOE i l’abstenció de PP i VOX la proposta de Batlia sobre el reglament regulador de la Gerència d’Urbanisme del municipi. El Ple, en sessió ordinària de 15 de gener de 2024, aprovà inicialment la creació d’aquest òrgan col·legiat i de gestió que té per objectiu millorar el desenvolupament de les competències urbanístiques. 

En el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit Popular, del grup municipal PSIB-PSOE i per UGT, la majoria de les quals han estat acceptades. 

D’acord amb el reglament aprovat, el càrrec de Gerent serà nomenat i destituït per acord de ple a proposta del batle. El càrrec haurà de ser exercit per un funcionari de carrera o laboral de les Administracions públiques, titulats superiors en tots dos casos, i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon. Excepcionalment podrà ser exercit el càrrec per un professional de l'àmbit privat que reuneixi els requisits de titulat superior i una experiència professional de més de cinc anys d'exercici professional. 

Preu públic d’atenció a la primera infància. El Ple municipal ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de MÉS-Esquerra i AIPC-SyS i l’abstenció de la resta de grups municipals, la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament de Manacor. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Manacor manté la gratuïtat del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys a les escoletes municipals Nins i Nines i Son Boga entre els mesos de setembre a juny en horari de 9 h a 13 h. 

Així mateix, també es preveu la possibilitat d’aplicació de tarifes reduïdes per a les Famílies que tenguin dos o més fills matriculats a les escoles infantils, famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, que conviuen en el mateix nucli familiar. Pel que fa a les famílies amb situació acreditada de risc social i víctimes de violència masclista i en situació de vulnerabilitat econòmica especial, previ informe motivat del Departament competent en serveis socials, es preveu que puguin estar exempts o subjectes a una tarifa específica adaptada. 

Compromís amb el producte local. El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSOE la moció presentada per Unió de Pagesos per incentivar la compra pública de producte produït a Mallorca d’acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. La moció ha estat registrada per l’organització agrària a tots els ajuntaments de Mallorca per demanar a les administracions que comprin aliments produïts a Mallorca d’acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Decret Llei 6/20233, de mesures urgents en matèria d’habitatge. El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha acordat l’aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret Llei 6/2023 de 2 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge, l’aplicació del qual estava suspesa per acord de ple des del passat mes de novembre. 

En aquest sentit, en tant que la tramitació del Decret Llei 6/2023 va furtar la tramitació parlamentaria ordinària i per tant no es va donar l’oportunitat a la ciutadania de poder presentar propostes al text normatiu, l’Ajuntament de Manacor acordà en el ple de dia 13 de novembre no aplicar les Disposicions Addicionals 17, 18, 20, i 21 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears, segons redacció donada pel Decret Llei 6/2023 de 2 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge amb l’objectiu de ponderar la incidència d’aquelles disposicions addicionals sobre el model de convivència incorporades pel Pla General de Manacor.

Així, s’encomanava als serveis urbanístics municipals estudiar-ne els efectes i la redacció d’una proposta de no aplicació i/o zonificació que va ser exposada públicament amb l’objectiu d’obrir un procés de participació ciutadana, que ha recollit una vintena d’aportacions ciutadanes, a més de les fetes per part pels diferents grups municipals. «Hem pres un acord amb el màxim de partits que hi ha en aquest Ple», ha remarcat el batle de Manacor, Miquel Oliver. L’acord s’ha pres amb els vots a favor dels grups municipals MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSIB-PSOE i l’abstenció de VOX.   

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Jo
Me pareix que Manacor té feines més importants que agermanents amb cataluña!!!