Inca
Ple Ordinari
Dijous 25 de gener 2018,19.30 h.Ajuntament d'Inca
ajinca.net 22/01/2018 - 16:25:44

Ple Ordinari 

Dia: dijous 25 de gener 2018
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 25 DE GENER DE 2017

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 21 de desembre de 2017.

 2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 1821 a 1976 de 2017 i 1 a 44 de 2018.

 3. Dació de compte de resolucions municipals contraries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l'art. 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar l’ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.

 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar el interès o utilitat municipal de les obres a realitzar en el CEPA Francesc de Borja Moll.

 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants d’Inca.

 8. Proposta de la Batlia per obtenir el segell Inca Ciutat Amiga de la Infància.

 9. Moció del grup municipal PSIB-PSOE relativa a l’adequació de la regla de despesa dels ens locals.

 10. Mocions urgents.

 11. Precs i preguntes.

Reciente
Visto
Comentado